ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะทรัพยากร
  ลักษณะสาธารณสุข
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  สถานที่สำคัญในนางรอง
  สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์
  รวมภาพ ทม.
  เสน่ห์ภาษานางรอง
  ย้อนยุคแลอดีตเมืองนางรอง
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล
  เจ้าหน้าที่กองคลัง
  เจ้าหน้าที่กองช่าง
  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน
  เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
  เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม
  ผลงาน ทม.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการสังคม
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการสังคม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
 
 
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
 

 
       
 
 
 
 งานควบคุมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทต่างๆ

     1. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น การเลี้ยงสัตว์ การซ่อมเครื่องยนต์ การทำลูกชิ้น การสะสมน้ำมันเชื้อเพลิง สะสมอาหารสัตว์ สะสมปุ๋ย โรงสีข้าว ฯลฯ
     2. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร เช่น การขายอาหาร เครื่องดื่ม ของชำ
     3. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จัดตั้งสถานที่ แต่งผม
     4. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่แต่งผมซึ่งกิจการทั้ง    4  ประเภทที่อยู่ในเขตเทศบาล   จะต้องยื่นคำร้องเพื่อขอรับใบอนุญาตหรือขอต่อใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมในเวลาราชการ     ได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม       ซึ่งใบอนุญาตมีอายุ  1   ปี  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

 
 งานควบคุมด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
     - งานขุดลอกท่อระบายน้ำ
     - งานตลาดสดจัดให้เจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดทุกวัน
 
 งานป้องกันและควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญ
     - รับเรื่องราวร้องเรียนเหตุรำคาญ
     - จัดทำถังขยะให้เพียงพอกับปริมาณขยะที่ประชาชนนำมาทิ้ง
     - จัดให้มีคนกวาดทำความสะอาดตามถนนสายต่างๆในเขต เทศบาลเป็น ประจำทุกวัน
     - งานกำจัดสิ่งปฏิกูลได้เปิดให้เอกชนเข้ามาดำเนินการให้บริการ ดูดสิ่งปฏิกูลแก่ประชาชนในเขตเทศบาล
     - ศึกษาดูงานระหว่างเทศบาล
 

 งานศูนย์บริการสาธารณสุข

     งานรักษาพยาบาลให้บริการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล  โดยไม่คิดมูลค่าในเวลาราชการ     ตั้งแต่ 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
     งานให้บริการทำบัตรประกันสุขภาพด้านการรักษาพยาบาลแก่อาสาสมัคร สาธารณสุขในเขตเทศบาล
 เอกสารที่ต้องนำมาติดต่อขอมีบัตร ดังนี้
     - บัตรประจำตัวประชาชน
     - สำเนาทะเบียนบ้าน

 

 งานส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้บริการฉีดวัคซีน ดังนี้

     -  วัคซีนป้องกันโรควัณโรค(บีซีจี)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
     -  วัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูมนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1
     -  วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  และ  ปีที่ 6
     -  วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอแก่เด็กที่มีอายุแรกเกิด จนถึง  5 ปี ทุกคนใน เขตเทศบาล

 

 งานวางแผนครอบครัว ให้บริการฟรี ดังนี้

     -  บริการยาเม็ดคุมกำเนิด
     -  บริการถุงยางอนามัย

 

 งานโภชนาการ

     -  เฝ้าระวังภาวะโภชนาการโดยชั่งน้ำหนักเด็กอายุแรกเกิด ถึง   5   ปี

 

 งานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเมือง

     -  อบรม อสม.

 

 ขั้นตอนการขอใบอาชญาบัตร

      - แจ้งจำนวนและประเภทสัตว์ต่อเจ้าหน้าที่
       - ชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนด
       - เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตทุกครั้งก่อนทำการฆ่า
 

 อัตราค่าธรรมเนียมใบอาชญาบัตร

ประเภท

อากรฆ่าสัตว์

ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์

โรงฆ่าสัตว์

แบบพิมพ์

รวม

สุกร

10

15

3

2

30

โค

12

12

3

3

30

กระบือ

15

15

3

3

36

 

 ขั้นตอนการขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา

     1.  ยื่นคำร้องขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่
     2.  ชี้แจงและกำหนดจุดติดตั้งป้าย        (แล้วเสร็จภายใน   1   วัน)
     3.  ชำระค่าธรรมเนียม

 

 ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตประกอบการค้า (ใหม่)

       - ยื่นคำร้องขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่
       - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานประกอบการ
       - ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
       - เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการ  (แล้วเสร็จภายใน  15   นาที)
 

 ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตประกอบการค้า

     1.    ตรวจสอบใบสิ้นอายุใบอนุญาตใบเก่า
     2.    ยื่นคำร้องขอใบอนุญาต
     3.    ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
     4.    เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการ   (แล้วเสร็จภายใน   15 นาที)

 

 ขั้นตอนในการขอถังขยะ

     - ยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่
     - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเหมาะสมของจุดตั้งถัง
     - เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดส่งถังขยะ     (แล้วเสร็จภายใน  2    วัน)
 
 
 
 
     
    หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย เทศบาลเมืองนางรอง