ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะทรัพยากร
  ลักษณะสาธารณสุข
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  สถานที่สำคัญในนางรอง
  สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์
  รวมภาพ ทม.
  เสน่ห์ภาษานางรอง
  ย้อนยุคแลอดีตเมืองนางรอง
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล
  เจ้าหน้าที่กองคลัง
  เจ้าหน้าที่กองช่าง
  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน
  เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
  เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม
  ผลงาน ทม.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการสังคม
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการสังคม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
 
 
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
 

 
       
 
 
 งานนิติการ
     - จัดทำนิติกรรมสัญญา ตรวจสอบประกาศและสัญญาจดทะเบียนสิทธินิติกรรมยกร่างปรับปรุงแก้ไข เทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ติดตามการแก้ไขกฎหมายชี้แจงข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและให้ความเห็น แก่ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     - งานด้านวินัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ งานสอบสวนและดำเนินการทางวินัยงานพิจารณาร้องทุกข์ งานเกี่ยวกับคดีงานรวบรวมและพิจารณาหลักฐานและให้ความเห็นแก่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ เพื่อดำเนินคดีงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย
     - งานวินิจฉัยให้คำปรึกษาข้อกฎหมายแก่หน่วยงานต่างๆ
 
 งานรับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
     - มีหน้าที่ รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลเมืองนางรอง ให้คำแนะนำ อธิบายขั้นตอนต่างๆ ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการร้องเรียน และรายงานต่อนายกเทศมนตรี เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
 
 งานรับราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค
     - มีหน้าที่รับและพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ จากผู้บริโภคในเขตพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายอันเนื่องมาจากหฃการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจในเรื่องเกี่ยวกับการถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคหรือบริการที่มีการซื้อขายกันในท้องตลาด      
     - เจรจาไกล่เกลี่ยปัญหาข้อพิพาทเพื่อหาข้อยุติในเบื่องต้นหากคู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้ให้ สอบสวนหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเสนอเรื่องต่อคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราว ร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำจังหวัดพิจารณาดำเนินการ     
     - ติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งกระทำการใดๆอันมีลักษณะเป็นการ ละเมิดสิทธิของผู้บริโภคและอาจจัดให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าหรือบริการใดๆตามที่เห็น สมควรและจำเป็นเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค      
     - สั่งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดส่งเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องที่มีผู้ร้องทุกข์หรือเรื่องอื่นที่ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคมาพิจารณาได้ในการนี้จะเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงด้วยก็ได้
     - ประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ คุ้มครองผู้บริโภค     
     - ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนและสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งของประชาชนเพื่อ ป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค
     - ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือคณะอนุกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภคประจำจังหวัดมอบหมาย
     - รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดทราบ
 
 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
     ด้วยได้มีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 9 ธันวาคม 2540 โดยมีหลักการให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในความ ครอบครอง หรือควบคุมดูแลหน่วยงานของรัฐให้ประชาชนทราบ ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล ตามสิทธิของบุคคลในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ และเพื่อขยายผลเร่งรัดในการปฎิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เกิดผลอย่างจริงจังซึ่งกำหนดกรอบประเภทข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้ และกฎหมายที่คุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือไม่ประสงค์ให้ทางราชการนำข้อมูลไปเปิดเผยต่อผู้อื่น จึงกำหนดกรอบของข้อมูลข่าวสารของราชการสำหรับสำนักงานเทศบาลเมืองนางรอง ตามสาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้
 
 งานประชาสัมพันธ์
      - ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย – ไร้สาย                                              
          ช่วงเช้า  ตั้งแต่เวลา  07.00 – 08.00 น.
          ช่วงเย็น  ตั้งแต่เวลา 17.00 - 17.30 น.
     - รับผิดชอบให้ข้อมูลข่าวสาร เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาล กับประชาชนรวมทั้งหน่วยงานต่างๆนอกจากนี้ทางเทศบาลได้จัดทำเว็บไซต์เมืองนางรองเพื่อเป็นการเปิด โอกาสให้คนภายนอกได้รับรู้ข้อมูล ความเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองนางรองได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 
 
 
WWW.NangRongmuni.go.th
E-mail:nangrong@nangrongmuni.go.th
      แจ้งร้องเรียน/ร้องทุกข์   044-631299 
 
 
 
     
    หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย เทศบาลเมืองนางรอง