ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะทรัพยากร
  ลักษณะสาธารณสุข
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  สถานที่สำคัญในนางรอง
  สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์
  รวมภาพ ทม.
  เสน่ห์ภาษานางรอง
  ย้อนยุคแลอดีตเมืองนางรอง
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล
  เจ้าหน้าที่กองคลัง
  เจ้าหน้าที่กองช่าง
  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน
  เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
  เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม
  ผลงาน ทม.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการสังคม
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการสังคม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
 
 
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
 

 
       
 
 
 

 งานพัฒนาชุมชน

ให้บริการด้านต่าง  ๆ  ดังนี้

     *  ให้การสนับสนุนจัดตั้งศูนย์บริการวิทยาลัยชุมชน จัดหน่วยการศึกษาเทศบาลเมืองนางรอง  ในระดับอนุปริญญา -ปริญญาตรี

      โดยจัดการเรียนการสอน    ทุกวันเสาร์ – วันอาทิตย์    ณ โรงเรียนทีโอเอวิทยา   (เทศบาล 1)

 

      เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรอนุปริญญา  7  สาขาวิชา  ดังนี้

          - การศึกษาปฐมวัย                                        
          - การปกครองท้องถิ่น
          - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                               
          - การบัญชี             
          - วิทยาการคอมพิวเตอร์
          - การพัฒนาชุมชน                            
          - การจัดการ
     คุณสมบัติของผู้สมัครเรียนหลักสูตรอนุปริญญา
          1. ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษา
          2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
          3.  สำเนาวุฒิการศึกษา (ม.6,ปวช,หรือเทียบเท่า)
          4.  สำเนาบัตรประชาชน
          5.  สำเนาทะเบียนบ้าน
          6.  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล  (ถ้ามี)
          7.  สำเนาใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

1
3
3
1
1
1
1
ใบ
ใบ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
 

      ค่าใช้จ่ายในการเรียนหลักสูตรอนุปริญญา

          * ประมาณ  400 – 800 บาท  ต่อ  ภาคเรียน

 

      เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น  ดังนี้                      

          - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                       
          - การทอเสื่อกก
          - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                     
          - การจักสาน
          - เทคนิคการพูดในที่ชุมชน               
          - การแปรรูปอาหาร
          - การผสมพันธ์ปศุสัตว์                    
          - การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

 

      คุณสมบัติของผู้สมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น

          1.  รูปถ่าย  ขนาด  1  นิ้ว
          2.  สำเนาบัตรประชาชน
          3.  สำเนาทะเบียนบ้าน
          4.  หลักฐานอื่น ๆ  (ถ้ามี)

1
1
1
รูป
ฉบับ
ฉบับ
 

      ค่าใช้จ่ายในการเรียนหลักสูตรระยะสั้น

          -  ค่าสมัครเรียน
          -  ค่าเรียนชั่วโมงละ

10
1
บาท
บาท
 

 การติดต่องานสังคมสงเคราะห์

     1.การสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน(ตามโครงการครอบครัวอุปการะ)

          บริการสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและสงเคราะห์เด็กนักเรียนที่ยากจนขาดแคลน โดยใช้เอกสารประกอบการขอรับบริการ ดังนี้

          1.1 ยื่นแบบขอรับความช่วยเหลือโดยกรอกรายละเอียดในเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์

                ทั้งนี้   ต้องมีบันทึกของคณะกรรมการชุมชนรับรองข้อเท็จจริง

          1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาสูติบัตรของผู้ขอรับความช่วยเหลือ
          1.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับความช่วยเหลือ

 

     2. การสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย (ตามโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยฯ)

          บริการสงเคราะห์ครอบครัวเพื่อช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเป็นการเฉพาะ หน้าให้กับครอบครัวผู้มีรายได้น้อย  หัวหน้าครอบครัวประสบปัญหาถูกต้องโทษ  พิการ หรือถึงแก่กรรมไม่สามารถหาเลี้ยงครอบครัวได้  ผู้ประสบภัยต่างๆ โดยใช้เอกสารประกอบการขอรับบริการ  ดังนี้
          2.1 ยื่นแบบขอรับความช่วยเหลือ โดยกรอกรายละเอียดในเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์
                ทั้งนี้  ต้องมีบันทึกของคณะกรรมการชุมชนรับรองข้อเท็จจริง
          2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอรับความช่วยเหลือ
          2.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับความช่วยเหลือ
 

     3. การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ 

          บริการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ  เช่น  อัคคีภัย  วาตภัย  อุทกภัย ฯลฯ  โดยให้การ  สงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเป็นการเฉพาะหน้า  ให้กับผู้ที่ประสบภัยโดยใช้เอกสารประกอบการขอรับบริการ  ดังนี้
          3.1 ยื่นแบบขอรับความช่วยเหลือ โดยกรอกรายละเอียดในเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์
                ทั้งนี้  ต้องมีบันทึกของคณะกรรมการชุมชนรับรองข้อเท็จจริง
          3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอรับความช่วยเหลือ
          3.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับความช่วยเหลือ
          3.4 ภาพถ่ายสภาพบ้านที่ประสบภัย
          3.5 หากเป็นเหตุอัคคีภัยต้องมีบันทึกประจำวันรับแจ้งเหตุจากสถานีตำรวจท้องที่

 

     4. การสงเคราะห์ศพผู้สูงอายุ (งบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดบุรีรัมย์)

          บริการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนตามประเพณี   โดยใช้เอกสารประกอบการขอรับบริการ  ดังนี้
          4.1 ยื่นแบบขอรับความช่วยเหลือ โดยกรอกรายละเอียดในเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์
                ทั้งนี้  ต้องมีบันทึกรับรองข้อเท็จจริงจากประธานกรรมการชุมชน พร้อมแนบสำเนาบัตรประธานชุมชน   จำนวน  2  ชุด
          4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอรับความช่วยเหลือ  จำนวน 2 ชุด
          4.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับความช่วยเหลือ  จำนวน  2  ชุด
          4.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุที่ถึงแก่กรรม  จำนวน 2 ชุด
          4.5 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สูงอายุที่ถึงแก่กรรม  จำนวน  2  ชุด
          4.6 สำเนาใบมรณะบัตรของผู้สูงอายุที่ถึงแก่กรรม  จำนวน  2  ชุด

 

     5. การจดทะเบียนคนพิการ  ( สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์)

          เพื่อให้คนพิการได้มีหลักฐานแสดงตนและสามารถที่จะขอรับบริการต่างๆจากรัฐได้โดยใช้เอกสารประกอบการขอรับบริการ  ดังนี้
          5.1  เอกสารรับรองความพิการโดยแพทย์จากสถานพยาบาลของทาง       ราชการ        ( ไม่ใช่ใบรับรองแพทย์)
          5.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคนพิการ
          5.3  สำเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ
          5.4  รูปถ่าย  1 นิ้ว  จำนวน     2 รูป

 

          หากคนพิการไม่สามารถจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ให้ผู้ดูแลดำเนินการ จดทะเบียนแทนได้โดยใช้เอกสารประกอบการขอรับบริการ  ดังนี้
          1. เอกสารหลักฐานการขอจดทะเบียนของคนพิการ
          2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอจดทะเบียนแทน
          3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอจดทะเบียนแทน
          4. ใบมอบอำนาจจากคนพิการ / หรือคำสั่งศาลกรณีศาลสั่งให้เป็นเสมือนคนไร้ความสามารถ

 
     6. การกู้ยืมเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  (งบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดบุรีรัมย์)

          บริการให้คนพิการกู้ยืมสำหรับเป็นเงินทุนประกอบอาชีพ หรือขยายกิจการรายละ ไม่เกิน  40,000.- บาท  (ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการประเมินระดับจังหวัด) ผ่อนชำระภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี  โดยไม่มีดอกเบี้ย
     คุณสมบัติของผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุน
          1)   เป็นคนพิการที่จดทะเบียนตาม พ.ร.บ.การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการฯ
          2)   อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 70 ปี บริบูรณ์
          3)  ได้รับการฝึกอาชีพแล้ว หรือมีความสามารถในการประกอบอาชีพ และมีความขยัน หมั่นเพียร
          4)  สามารถชำระหนี้ได้จากการประกอบอาชีพ
          5) ไม่เป็นผู้มีหนี้ค้างชำระเงินกองทุนฯ หรือเงินกู้อื่นๆ ที่อาจกระทบต่อการชำระหนี้ให้กับกองทุนฯ
          6)  ภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดที่ยื่นขอกู้
          7)  ผู้กู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ หากประสงค์จะกู้ยืมเงินต้องสละสิทธิ์การรับเบี้ยยังชีพก่อน

 
 
 
 
 
 
     
    หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย เทศบาลเมืองนางรอง